Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin 2019

 

Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin

 

Niezwykle miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie wraz z uczniami i nauczycielami zostaną objęci wsparciem w ramach projektu pt. „Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin” realizowanego w partnerstwie przez Euro Innowacje sp. z o.o. (Beneficjent) w partnerstwie z Gminą Żnin (Partner).
Z przyjemnością informujemy, że niniejszy projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości
1 043 634,62.

Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin

 

Niezwykle miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie wraz z uczniami i nauczycielami zostaną objęci wsparciem w ramach projektu pt. „Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin” realizowanego w partnerstwie przez Euro Innowacje sp. z o.o. (Beneficjent) w partnerstwie z Gminą Żnin (Partner).

Z przyjemnością informujemy, że niniejszy projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 043 634,62.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 10 Osi Priorytetowej „Innowacyjna edukacja”, Działania 10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”, Poddziałania 10.2.2 „Kształcenie ogólne”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 160 uczniów naszej szkoły poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni przedmiotowych i TIK oraz podwyższenie kompetencji wśród 15 nauczycieli.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne mają na celu rozwijanie i kształtowanie kompetencji kluczowych w ramach TIK, przedmiotów przyrodniczych, matematyki, języków obcych oraz postaw i umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie All Rights Reserved.