Przedmiotowe Ocenianie

język polski matematyka historia
biologia przyroda technika
język angielski geografia muzyka
edukacja dla
bezpieczeństwa
język
niemiecki
wychowanie
fizyczne
WOS fizyka plastyka
religia informatyka chemia